KONTAKT: 0907 579 512

Alex Real, s.r.o.

VYHĽADÁVANIE

 

Etický kódex


Tento predpis slúži na definovanie základných princípov podľa, ktorých sa riadia všetci zamestnanci, externí spolupracovníci a konatelia spoločnosti Alex Reality.


Článok I. 
VZŤAH KU TRHOVÉMU PROSTREDIU

Každý človek je potenciálnym zákazníkom spoločnosti aj z tohto dôvodu výrazne prevyšujúcimi hodnotami v správaní všetkých zamestnancov je slušnosť a korektnosť.


Článok II. 
VZŤAH K DOJEDNANÉMU (UZATVORENÉMU) OBCHODNÉMU PRÍPADU

Každé iné riešenie ako nedodržanie prísľubov resp. odstúpenie od zmluvy je pre spoločnosť prijateľnejšie.


Článok III. 
VZŤAH KU SPOLOČNOSTI ALEX REALITY

V akomkoľvek pracovnom vzťahu ku spoločnosti môže byť iba človek dodržujúci etický kódex.


Článok IV. 
VZŤAH K MAJETKU

Každý majetok je vytvorená hodnota, aj z tohto dôvodu je základnou hodnotou v tomto vzťahu ohľaduplnosť.


Článok V. 
VZŤAH KU SPOLUPRACOVNÍKOM

Prevažujúcou hodnotou vo vzťahu medzi spolupracovníkmi je okrem ustanovení v článku I. súdržnosť, úcta a spolupatričnosť.


Článok VI. 
VZŤAH K DOJEDNANÝM PRAVIDLÁM VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI

Akékoľvek dojednané pravidlá sa môžu meniť iba s písomným súhlasom zúčastnených strán po vzájomnej dohode.


Článok VII. 
VZŤAH KU PRACOVNEJ DOBE

Spoločnosť nemá stanovenú pevnú pracovnú dobu, odporúčanou je pracovný deň od 9.00 hod do 20.00hod. Stanovené sú služby na expozitúre spoločnosti.


Článok VIII. 
VZŤAH K DOSTUPNOSTI

Korektná dostupnosť je základným kritériom pre prácu v spoločnosti.


Článok IX. 
VZŤAH K DOSIAHNUTIU TRHOVÝCH CIELOV

Pre dosiahnutie trhových cieľov sa konajú porady spoločnosti.


Článok X. 
VZŤAH KU KNOW - HOW SPOLOČNOSTI

Každý zamestnanec má právo účasti na tvorbe Know-how spoločnosti a povinnosť zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach spojených s prácou pre spoločnosť.