KONTAKT: 0907 579 512

Alex Real, s.r.o.

VYHĽADÁVANIE

Reklamačný poriadok Alex Reality

 1. Klient uplatňuje prípadné reklamácie (ústne / písomné) v realitnej kancelárii, v ktorej mu boli služby poskytnuté, tj. v Alex Reality s.r.o., A. Hlinku 20, Prievidza 971 01,Realitnou kanceláriou Alex Reality sa rozumie Alex Reality, A. Hlinku 20, Prievidza 97101, IČO: 45 690 511 , DIČ: , Zapísaná v OR OS  Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23425/R, mobil: +241 907 579 512,číslo účtu : 5027959476/0900.

 2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária Alex Reality poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou Alex Reality sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") v realitnej kancelárie Alex Reality.
 3. V prípade ústnej sťažnosti zákazníka garantuje Alex Reality, že bude na sťažnosť reagovať do 48-mych hodín od jej prijatia, pričom reklamácia bude prehodnotená a vybavená do piatich pracovných dní od jej doručenia. Alex Reality spíše Protokol o reklamácii.
 4. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.
 5. Na základe protokolu o reklamácii bude reklamácia riešená priamym nadriadeným pracovníkom osoby, prípadne väčšinovým spolumajiteľom spoločnosti Alex Reality, ktorej služby klient reklamuje.
 6. Každá reklamácia je vybavená bez zbytočného odkladu a klient je bezodkladne informovaný o výsledku reklamačného konania.
 7. Reklamáciu môže realitná kancelária Alex Reality uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 8. V prípade uznania reklamácie vzniká klientovi nárok na bezplatnú nápravu stavu, ktorý vznikol v dôsledku reklamovanej služby, prípade na zľavu z ceny poskytnutých služieb. Týmto nie je dotknutá zákonná možnosť uplatnenia nároku na úhradu preukázanej škody súdnou cestou. Pokiaľ realitná kancelária Alex Reality uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiadúci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým možná zľava na poskytovaných realitných službách. Realitná kancelária Alex Reality založí kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie.
 9. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk vedúceho organizácie (riaditeľa spoločnosti), ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie, tiež bezodkladne, oznámi klientovi.
 10. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária Alex Reality dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.
 11. V prípade nespokojnosti klienta s vyššie opísaným spôsobom riešenia jeho reklamácie, sa môže klient obrátiť na príslušné orgány štátnej správy SR s odvolaním proti rozhodnutiu vedúceho Alex Reality, kde bude realizácia reklamácie opätovne preskúmaná.
 12. Klient má právo uplatniť svoje sťažnosti na realitnú kanceláriu u Asociácie realitných kancelárií Slovenskej republiky, ktorej dozorná rada rieši sťažnosti klientov, týkajúce sa realitných kancelárií.
 13. Každá reklamácia, uplatnená na poskytnuté realitné služby v rámci Alex Reality podlieha vyššie popísanému systému reklamačného konania a pravidlám riadenia kvality v rámci Alex Reality.
 14. Vedenie spoločnosti Alex Reality vyhodnocuje každú prijatú reklamáciu a vyvodzuje príslušné opatrenia na nápravu konkrétnej reklamácie vrátane metodiky systémového riadenia v záujme ochrany klientov a ďalšieho zvyšovania rozsahu, úrovne a kvality služieb, poskytovaných pod značkou kvality Alex Reality (vybavenie prípadnej reklamácie v časovom horizonte desiatich pracovných dní odo dňa zistenia).
 15. Realitná kancelária Alex Reality zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 16. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2010. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou Alex Reality.